O nama

PSC «Lovorka» d.o.o. Rijeka nastao je pretvorbom poduzeća «Lovorka Kukanić» koji je slijednik RO Omladinsko naselje «Lovorka Kukanić» nastale iz RO Naselje ORA Rijeka čiji je osnivač bio SSOH-a, OK SSO Rijeka (Općinska konferencija socijalističkog saveza omladine Rijeka). U 1977 godini zajedno s osnivanjem radne organizacije pripremljena je dokumentacija i imovinsko pravna priprema zemljišta za izgradnju Omladinskog naselja OR-a Rijeka na današnjoj lokaciji PSC «Lovorka» na Rujevici. Poslovno sportski centar «Lovorka» d.o.o. Rijeka nastalo je pretvorbom Društvenog poduzeća «Lovorka Kukanić» po odobrenju Agencije za restrukturiranje i razvoj, Područni ured Rijeka, br. 05-12/92-10/92 od 06. 11. 1992. godine, sadašnji Hrvatski fond za privatizaciju

.   

 

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj 08/2045-4 od 22.09.2008. upisano je preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, a na temelju odluke Glavne skupštine od 26.08.2008. godine. Prestala je funkcija članova Nadzornog odbora. Član uprave je Direktor - Marin Mifka

Početna stranica